Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thuỷ sản

Xây dựng mô hình phát triển giống lê mới và lê địa phương vùng miền núi phía Bắc

Chủ đầu tư: Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thuỷ sản

Địa điểm triển khai: Xã Quang Thành, Xã Vũ Nông - Huyện Nguyên Bình - Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Là dự án xây dựng mô hình phát triển giống lê mới và lê địa phương

- Mục tiêu dự án: Xây dựng mô hình phát triển giống lê mới và lê địa phương vùng miền núi phía Bắc đạt năng suất cao, chất lượng

- Nội dung đầu tư dự án: Đầu tư phát triển mô hình giống lê mới

- Sản phẩm của dự án: Thu hoạch giống lê mới

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Trong tỉnh và ngoại tỉnh

- Quy mô của dự án: 10ha và 40 hộ tham gia

- Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Chưa có nhà khoa học tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận