Chi cục trồng trọt và BVTV Cao Bằng

Phát triển sản xuất rau an toàn tập trung theo quy trình VietGap giai đoạn 2017-2020

Chủ đầu tư: Chi cục trồng trọt và BVTV Cao Bằng

Địa điểm triển khai: Tỉnh Cao Bằng

Trạng thái: Đang triển khai

Mô tả dự án

- Mô tả về dự án: Hình thành và phát triển các vùng trồng rau an toàn theo hướng chuyên canh, tập trung, khai thác triệt để lợi thế, tiềm năng và về điều kiện tự nhiên của các địa phương.

- Mục tiêu dự án: Xây dựng các vùng trồng rau an toàn được chứng nhận "Đủ điều kiện sản xuất rau an toàn" và chứng nhận "Đủ điều kiện kinh doanh rau an toàn".

- Nội dung đầu tư dự án: Xây dựng các vùng trồng rau an toàn theo mô hình sản xuất rau an toàn hàng hoá hữu cơ, công nghệ cao tại các huyện, thành phố.

- Sản phẩm của dự án: Rau sạch, rau an toàn.

- Thị trường Sản phẩm của dự án: Trong tỉnh và ngoại tỉnh

- Quy mô của dự án: Đến năm 2020 toàn tỉnh xây dựng được vùng trồng rau an toàn với tổng diện tích là 80ha, sản lượng rau các loại ước đạt 2.400 tấn.

- Thực trạng của dự án: Đang hoạt động

Nhà khoa học tham gia vào dự án     Đăng ký tham gia dự án

Chưa có nhà khoa học tham gia dự án

Hình ảnh dự án

Bình luận