Lục Đức Xuân

Lục Đức Xuân

  •  0, Xã Hưng Đạo, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0916528288
  •  nkh.xuanld@gmail.com
Chi tiết thông tin

Trình độ học vấn


  •  Thạc sĩ

Lĩnh vực tư vấn


Chăn nuôi Thú y

Dự án đã kết thúc


Dự án đang tham gia


Bài viết


Nông sản bao tiêu


Câu hỏi chưa trả lời


Câu b - Nông Thị Nhung

Câu hỏi đã trả lời