Nông Thị Phận

Nông Thị Phận

  •  Bản Tại - Lỏ Ngoạ, Xã Vĩnh Quang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
  •  0972 030614
  •  phannt@gmail.com
Chi tiết thông tin

Dự án đang tham gia