Hoàng Thị Nhanh

Đất-Bản Chu, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa

Nhà nông: Hoàng Thị Nhanh

Địa chỉ: Bản Chu - Xã Đại Sơn - Huyện Phục Hoà - Tỉnh Cao Bằng

Mô tả thửa đất

Đất thích hợp trồng sắn

Danh sách các dự án tham gia sử dụng     Đăng ký sử dụng thửa đất

Chưa có cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia sử dụng

Hình ảnh thửa đất

Bình luận


Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ
06/05/2019 16:15
ok
 
Nông Thị Nhung
10/05/2019 21:05
Ok