Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng

Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng

062, Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng

02063 853 323

02063 853 323

bandantoc@caobang.gov.vn

bandantoc.caobang.gov.vn

17/04/2019

Cơ quan cấp tỉnh

Thông tin chi tiết về cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương

Thủ trưởng đơn vị: Bế Văn Hùng, Chức vụ: Trưởng ban, Điện thoại: 02063 853 591, Địa chỉ email: hungbv@caobang.gov.vn
Vai trò nhiệm vụ chính trong công tác liên kết:

- Thông tin các chính sách mới của nhà nước

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh

Đầu mối liên hệ: Lê Thị Hằng, Chức vụ: Phó Chánh văn phòng, Điện thoại: 0945 405 505

Hình ảnh